dział: O nas


Dziesięć lat naszego kwestowania

Tegoroczna, dziesiąta już kwesta przyniosła dochód 5.392,77 zł. Co prawda nie jest on najwyższy jaki osiągnęliśmy w ciągu 10 lat, bo w 2010 roku zebraliśmy 6.527 zł, ale wówczas zbiórka pieniędzy trwała 3 dni. Od pięciu lat jednodniowa kwesta zamyka się kwotą ok. 5 tys. zł. Wszystkim ofiarodawcom bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również członkom Stowarzyszenia, którzy zaangażowali się w zbiórkę oraz jak zwykle, chętnej do pomocy młodzieży klas III naszego Gimnazjum.
Zebrane pieniądze pozwolą nam na zlecenie konserwatorom wykonania kolejnego etapu prac renowacyjnych przy kapliczce „Krzyż na Gwoźnicy”.
Bądź i ty mecenasem kultury

Każda, nawet najdrobniejsza kwota przekazana z waszego podatku od dochodów (pit 28, 36, 37 za rok 2012) na konto stowarzyszenia przyjaciół świątnik górnych tworzy fundusz za który możemy restaurować kolejne obiekty zabytkowe – kapliczki przydrożne i stare nagrobki cmentarne. Na efekt odnowy składają się właśnie wpłaty z 1 % podatku rocznego i jeszcze to co uzbieramy podczas dorocznej kwesty.
W ciągu 10 lat wszystkie świątnickie kapliczki przydrożne ( za wyjątkiem tych „najmłodszych” i figury św. Florianą, którą opiekują się strażacy) otrzymały pomoc konserwatorską. Za zebrane pieniądze wykonaliśmy również renowację dwóch nagrobków cmentarnych.
Pozostało jeszcze wiele do zrobienia. O odnowienie „dopomina się” jedna z nowszych kapliczek – serce pana jezusa, na cmentarzu parafialnym „smucą oczy” zapomniane, opuszczone przez wymarłą rodzinę nagrobki pierwszych nauczycieli szkoły ślusarskiej i szkoły podstawowej, na pomoc czekają nagrobki zasłużonych, poległych w bitwach świątniczan.Kapliczki przydrożne mają wartość w kilku wymiarach – nie tylko jako zabytkowe obiekty architektoniczne. Każda z nich, przed laty, miała swojego fundatora, jednego z naszych przodków - świątniczanina /światnicką rodzinę, a fundowali ją w określonej intencji : może jako wotum dziękczynne za otrzymane łaski, może na przebłaganie za popełnione grzechy, a może po prostu na chwałę bożą – do końca, tego nie wiemy. Na pewno jednak każda z kapliczek w historii powstania zawiera ogromny ładunek emocjonalny i mogłaby przekazać swoją ciekawą opowieść. Osobny wątek stanowią ludzie, którzy je wykonywali – tworzyli. W tamtych latach byli to przeważnie samoucy, samorodne talenty rzeźbiarskie i z pewnością każda z tych osób dodała do tworzonego dzieła swoje indywidualne przesłanie, swoją duchowość, religijność, swoje postrzeganie świętości. Pomyślmy o tym spoglądając na odrestaurowane kapliczki. Mieszkańcy, przez lata, otaczali je czcią, szacunkiem i dbałością o ich wygląd. Troskę i dbałość o zachowanie dziedzictwa kulturowego jakim, między innymi, są kapliczki i zabytkowe nagrobki jesteśmy im winni zarówno ze względu na zachowanie ich dla potomnych, na pamięć naszych przodków- ich fundatorów i wykonawców, ale też ze względu na wymiar ich świętości.Kultura pamięci to przyszłość naszej przeszłości. Aby wspomóc dzieło odnowy trzeba tak niewiele, wystarczy na rozliczenie rocznym pit podać numer krs naszego stowarzyszenia. Nie bądź obojętny! Jeżeli na dobry cel nie przeznaczysz swojego 1 % to i tak zabierze go fiskus. Tu na miejscu, w świątnikach masz kontrolę, wiesz na co wydatkowane zostały twoje, chociażby skromne środki.
Numer krs 0000144989


Stowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych zostało powołane do istnienia przez 16 osób-członków założycieli w dniu 13 stycznia 2000 r.Formalności związane z opracowaniem Statutu i rejestracją organizacji trwały do dnia 04.05.2000 r.

Nasz adres :
Stowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
ul. Bruchnalskiego 5
32-040 Świątniki Górne


Wpis do rejestru Stowarzyszeń Nr. Rej 88/00 z dnia 04.05.2000 r.
Nr KRS 0000144989 (z dnia 06.01.2003 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia)
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Działalność pożytku publicznego – wpis z dnia 15.09. 2004 r.
Krakowski Bank Spółdzielczy nr 85 85910007 0220 0608 8428 0001
REGON 357 187 737
NIP 944-19-34-222
Stowarzyszenie od początku swojego istnienia jest organizacją non-profit.
Wszyscy członkowie zarządu pracują społecznie, nie zatrudniamy żadnych osób na etatach.

Zarząd Stowarzyszenia :
Zofia Popczyńska – Konon prezes
Grażyna Gniadek wiceprezes
Wanda Bujas sekretarz
Klaudia Kotarba skarbnik
Stanisław Marszalik II wiceprezes


Komisja Rewizyjna :
Danuta Cygan przewodnicząca
Cholewa Maria
Marian DrabichOstatnie zmiany w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej zostały podjęte na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Członków Stowarzyszenia w dniu 10.05.2011 r.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 03.03.2011 r. dokonało zmian w Statucie Stowarzyszenia stosownie do wymogów ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 28, poz. 146).
Kolejne zmiany i uzupełnienia Statutu zostały dokonane i zatwierdzone przez Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze Członków w dniu 10.05.2011 r.

CELE STATUTOWE - POŻYTKU PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIA :
Nieodpłatna działalność statutowa
Główne cele działalności :

1. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
2. Kultywowanie bogatych tradycji – dziedzictwa kulturowego Świątnik Górnych i
zachowanie tych wartości dla przyszłych pokoleń, ochrona dóbr kultury i tradycji.
3. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, a więc
nawiązanie i umocnienie więzi pomiędzy Świątniczanami aktualnie mieszkającymi
w Świątnikach, a krajanami mającymi tu swoje korzenie.
4. Działania na rzecz przyszłości – rozwoju kulturalnego, społecznego, gospodarczego
miasta.

Pozostałe cele to te, które Stowarzyszenie realizuje w ramach poszerzania swojej działalności, ale ich realizacja zależna jest od możliwości pozyskiwania środków finansowych w danym roku, na te zadania :
5. Ochrony i promocji zdrowia.
6. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy.
7. Działalności wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
8. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
9. Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
10. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
11. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
12. Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym
13. Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania i kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami.


Świątniki Górne luty 2012 r.


KWESTA 01 LISTOPADA 2011
Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Świątnik Górnych informuje, że podczas publicznej zbiórki ulicznej – kwesty na cmentarzu 1 listopada 2011 r. zebraliśmy łącznie 5.192,75 zł /słownie : pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote 75/100/.
Cała zebrana kwota będzie wykorzystana na renowację zabytkowej kapliczki z 1862 r. – „Krzyż na Gwoźnicy”, która znajduje się przy ul. Królowej Jadwigi w Świątnikach Górnych.SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIABILANS
Rachunek wyników 2010